bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556
รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


เอกสารดาวน์โหลด
  
 
 

 
 

 
 

   ประกันคุณภาพ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


   โครงสร้างแผนกวิชา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การประกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ
   แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)
   ชุมชนการเรียนรู้้ทางวิชาชีพ(PLC)
   เกียรติรางวัล
   ภาพกิจกรรม