วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

คุณธรรมอัตลักษณ์

คุณธรรม นิยาม
ความมีระเบียบวินัย         การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามและยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญความเคารพและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง
และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
ความรับผิดชอบ          การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งเป็นภารกิจส่วนตัวและภารกิจทางสังคมจะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุจริตความเต็มใจและความจริงใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งด้านจนที่เป็นผลดีและผลเสียทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
มีจิตสาธารณะ          ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ