วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและนักการภารโรง
 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ แม่บ้าน
 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
 บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
 เชิญแผนกวิชาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ๒๕๖๒
 ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวช.
 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ผุ้ชนะการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กและหลังคาดดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน
 ประกวดราคาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อพร้อมกระบะเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระบะเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
 ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 
 
 

 
 

 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ