วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศรายฃื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 QR-CODE ไทยชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่26 มิถุนายน 2563
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
 แจ้งครูที่ปรึกษา ให้แจ้ง นักเรียน นักศึกษา (ทุกระดับชั้น) ให้ ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจฯ
 แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563
 คลิกที่นี่เพื่อเรียนออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 ประกาศรายฃื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 QR-CODE ไทยชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 รายละเอียดการแบ่งชั้นเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ภาคเรียนที่1/2563
 กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่1/2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.3 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวส.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
 แจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
 แบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กลุ่มไลน์ของนักเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
 ขอเปลี่ยนกำนดการฝึกงาน(ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563)
 ห้องสมุด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มีการให้บริการ การให้บริการห้องสมุดออนไลน์(E-book) เพื่อบริการสำหรับนักเรียน
 แจ้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทุกท่าน รบกวนแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยนใัลติมีเดียและแอนเมชั่น
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

facebook


หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.47 คั่วกลิ้ง
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.48 น้ำพริกอ่อง
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.49 จากไผ่ป่าสู่เมือง
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.50 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกกล้วยไม้
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.51 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายต้นไผ่
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.52 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกเบญจมาศ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.53 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกเหมย
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.54 ศิลปะการใช้พู่กันจีนลายดอกราชพฤกษ์

>> ดูหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ