วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 รายชื่อผู่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวส.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.3 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 แจ้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทุกท่าน รบกวนแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนดำเนินการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน)
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยนใัลติมีเดียและแอนเมชั่น
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 
 
 

 
 

 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ