วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน นักการภารโรง
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและนักการภารโรง
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน
 บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
 เชิญแผนกวิชาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ๒๕๖๒
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ประกวดราคาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อพร้อมกระบะเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 
 
 

 
 

 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ