URL Counter


  

คุณธรรม

นิยาม

ความมีระเบียบวินัย

        การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามและยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ ข้อปฏิบัติข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญความเคารพและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง
และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

ความรับผิดชอบ

         การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งเป็นภารกิจส่วนตัวและภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุจริตความเต็มใจและความ
จริงใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งด้านจนที่เป็นผลดีและผลเสียทั้งพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

มีจิตสาธารณะ

         ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

 


หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)