เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


 

 
   
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ตารางเวลาการถ่ายภาพสำหรับการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ)
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวช.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
       
   
 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

การประชุมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเก้าอี้รถเข็นแก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบโดยมูลนิธิพุทธรังสี (วัดจีน)

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมดำเนินการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 850 ชุด และแขก VIP จำนวน 50 ชุด ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเก้าอี้รถเข็นแก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบโดยมูลนิธิพุทธรังสี (วัดจีน)

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ ปี 2562 จัดขึ้นโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางละเอียด วัฒนศรี ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา? 10.30? น

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่?

ณ? อาคารศูนย์ภาษา?ต่างประเทศ

 
   

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางธันยพร ตันติ์ดนัย ครูแผนกวิชาการตลาดและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษากรุงเทพเข้าแข่งขันในระดับภาตะวันออกและกรุงเทพ ในวันที่ 2 กรกฎาคม2562 – วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ชื่อผลงานได้แก่ไวน์เงาะและการพัฒนาและผลิตไวน์ลิ้นจี่ผสมแครอท

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบ

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

นำโดยนายอำนวย วงษ์สุบรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้บอน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน มาฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเพื่อให้นักเรียนค้นพบว่าตนเองมีความถนัดมีความสามารถและมีความสนใจในสาขาวิชาชีพ
ในเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบชีพที่สุจริตในอนาคต สอนโดยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คุณนิพนธ์ เลี่ยงพงษ์พิพัณน์ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัดได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษา

ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ บริเวณสวนด้านหลังอาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได
้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากวัดจีนและคณะครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องพักและจัดปูเตียงเพื่อเตรียมงานมอบทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท - มหายาน โฝวกวงซัน (Fo Guang Shan Thaihua Temple )

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ เพื่อประเมินรายงานโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ณ ห้องประชุมตึก 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมใจกันร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานการเลี้ยงรับรองสมาคมการศึกษาจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณและครูบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูผู้ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร พานักเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพไปสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา2562 ห้วงที่1 สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ กรุงเทพฯ

ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วนบัญชาการรักษาดินแดน

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สน.คันนายาว ได้จัดพิธีและจัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตหน่วยงานราชการในพื้นที่ดังนี้
1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน - ทอง ณสำนักงานเขต
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารทำการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว และสำนักงานเขต
3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมริมน้ำ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว โดยมี พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช ผกก.สน.คันนายาว เป็นประธานในพิธีโดยปฎิบัติพร้อม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีข้าราชการตำรวจและครอบครัว กต.ตร.สน.คันนายาว ข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมในพิธี

 
   

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ทีมฟุตซอล BC-BAT เข้าร่วมการแข่งขัน BMA FUTSAL 2019 เขตคลองสามวา

ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

นำทีมโดยนายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมด้วยนักเรียน ปวช แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้ไอเดียในหัวข้อ "เด็กไทย ทำอย่างไร กับ Zero Waste" โดยพี่ต่อ (กบนอกกะลา) และพี่ปุ้ย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

ณ หอประชุม ม. กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เดินทางไปแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการภาณัททกา วงษากิตติกุล ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิแคลวารี่ สหรัฐอเมริกา นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมข้ามชาติ (สหรัฐอเมริกา) โดยทีมนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ California State University / Biola University

ณ ห้องประชุม อาคารภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกของทุกปี งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับชมรม To Be Number one
จึงได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่ นอกจากความรู้ดีๆแล้วยังได้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม
พร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตอบคำถามได้ถูกต้องอีกด้วย คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 คือ บุหรี่เผาปอด
(Tobacco burns your lungs) ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์
 
   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์
 
   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้แก่ นางฐิรนันท์ มณีรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขตลอดปีตลอดไป
 
   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

นางสาวดารารัตน์ ทองเหว่า นักศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และนางสาวพรพันพิธต มัสโอดี นักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
"HEP Cup English Speaking Contest ครั้งที่ 15" ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่และนางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เขตคลองสามวา
 
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิในตอนเช้า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับฟังการนำเสนอจาก นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้มาฝึกซ้อมนำเสนอเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน HEP Cup English Speaking Contest ครั้งที่ 15

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน HEP Cup English Speaking Contest ครั้งที่ 15

ณ ห้องประชุม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ครูเวรประจำวันนี้ได้มาดูแลต้อนรับนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ และคอยตรวจสอบดูแลให้คำแนะนำเรื่องการแต่งกาย เรื่องของกริยามารยาทเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำวัน

โดย นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษายังได้ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูในตอนเช้าอีกด้วย

 
   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ "รุกเพื่อลดเอดส์" ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพและตัวแทนจากกองควบคุมเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่สามารถเก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำมามอบให้แก่งานประชาสัมพันธ์เพื่อสืบหาเจ้าของและนำส่งคืนให้แก่ นักเรียน ปวช.2 แผนกการโรงแรม ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
กิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตคลองสามวา

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
ดำเนินการโดยชมรม To be number one ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยบริหารุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับและประชุมหารือกับตัวแทนฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศจากรุ่ยพ่าน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด
และ Xingtai Polytechnic College เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

สื่อวีดีทัศน์ โครงการออกค่ายอาสา "คนสร้างน้ำ ฝายสร้างชีวิต" ระหว่าง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัทควิกโคท โปรดักชั่น จำกัด

ณ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 
   

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการออกค่ายอาสา "คนสร้างน้ำ ฝายสร้างชีวิต" ระหว่าง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัทควิกโคท โปรดักชั่น จำกัด

ณ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 
   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกจิตอาสาเพื่อสังคม

ณ วัดหทัยนเรศวร์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 100 ต้น "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับ วัดหทัยนเรศวร์ จังหวัดราชบุรีและบริษัทควิกโคท โปรดักชั่น จำกัด

ณ วัดหทัยนเรศวร์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 
   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

นำโดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

นำโดยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการทำดีด้วยหัวใจถวายในหลวง บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เพื่อไว้ใช้เป็นสาธารณกุศลในกิจการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลต่างๆ และสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย

ณ บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่รามอินทรา ( ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสินแพทย์)

 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาววันทนา เอฟสมาน หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด นางปัฐมพร เลขาตระกูล
ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด และครูฝึกบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นิเทศการเรียน นักศึกษาโครงการปลูกต้นกล้า แผนกวิชาการตลาด
ณ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
ดำเนินการโดยชมรม To be number one ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพไมซ์ (MICE)เพื่อสนับสนุน
การทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะที่มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา ไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจากคณะที่มาร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้ 
- ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
- Mr.Gordon Nakasone (MG : Pay Out Japan Co.,Lyd ประเทศญี่ปุ่น)
- Mr.Takayoshi Inoue CEO : Yu Language Group

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ทางทีม A&E ร่วมกับ HR สาขา SGH ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทสยามเจมส์ และยังให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดและบุคลิกภาพ ก่อนเริ่มฝึกงานจริง

 
   

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับนักศึกษาและผู้ปกครองการศึกษาและฝึกประสบการณ์ ณ Xingtai Polytechnic College

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

วันแรกของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา”

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
   

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ทั้ง 8 ฐาน

ฐานที่ 1 คุณธรรมพัฒนาสมาธิและปัญญา 
ฐานที่ 2 ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 3 ระเบียบและวินัย วัย Teen 
ฐานที่ 4 เรียนรู้อาเซียน 
ฐานที่ 5 เตรียมความพร้อมสายอาชีวศึกษา
ฐานที่ 6 กีฬา (แชร์บอล)
ฐานที่ 7 กีฬา (ฟุตซอล)
ฐานที่ 8 มารยาท

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 10.30 น. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R หัวข้อ “Stop Teen mom”

วิทยากรบรรยาย : จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เวลา 09.00 น. นักเรียน นักศึกษาใหม่รับฟังการบรรยายในหัวข้อ“การจัดการเรียน การสอนระเบียบและข้อกำหนดของวิทยาลัยฯ” จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา

และทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผ่อนคลายและรู้จักกันมากยิ่งขึ้น พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับนักศึกษาและผู้ปกครองการศึกษาและฝึกประสบการณ์ ณ Xingtai Polytechnic College

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมวิทยาลัยฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

นักเรียน นักศึกษา (ระบบปกติ) เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 5

 
   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

โดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวบุปผา เป็ดทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มต่างประเทศ และบุคลากร สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมศูนยภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การสอบสัมภาษณ์และมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 
   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี

ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 
   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องพุทธรักษา 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 
   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและฝึกทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา” ระหว่าง Fontys University of Applied Sciences และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ ครองตน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพและคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนของนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ อาคารปฏิบัติการด้านภาษา

 
   

วันที่ 29 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 
   

ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2562

ตัวแทนครูและนักเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประกอบด้วย

นายวิชญ์พล รอดอยู่ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นายธนพนธ์ ทองจำรูญ และ นายทศพล บุญชู นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 8 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) จัดโดยโครงการ MOVE WORLD TOGETHER เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

 
   

วันที่ 25 เมษายน 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยนางประทิน โพธิโชติ หัวหน้าแผนกวิชาวิชาการบัญชี นางสาวภาราดา กล่อมมูล หัวหน้างานความร่วมมือเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินพร้อมเปิดตัวโครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2

โดย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
   

วันที่ 25 เมษายน 2562

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้านิเทศครูที่เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียน

ณ บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด

 
    วันที่ 22 เมษายน 2562

นำโดยท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้านิเทศ
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูที่เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดภาคเรียน ณ บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด
 
    วันที่ 18 เมษายน 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562
กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
 
    วันที่ 16 เมษายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกำหนดเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล
คุณแม่เจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ณ ศาลา 1 วัดพระยาสุเรนทร์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยนางกุลิสรา สุวรรณ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศ กต.ตร. สน. คันนายาว 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นำโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตคลองสามวา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ศปถ.เขตคลองสามวา)โดยมีนางละเอียด วัฒนศรี
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธาน บริเวณถนนเลียบคลองสอง หน้าสำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.เทศกิจ บุคลากรของสำนักงานเขต และจนท.ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ทหาร อปพร. ประชาชน โรงพยาบาลคลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สถานีดับเพลิงบางชันร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
กระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 
    วันที่ 9 เมษายน 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา? 2562
 
   

วันที่ 8-10 เม.ย 62

ครูดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูกรองกาญจน์ และครูพรเทพ บันลือทรัพย์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายพิสิษฐ์ วราอมรภัทร (ชกร.1/3)
2. นางสาวสุภาพร พลอยศรสังข์ (ชคฟ.3/1)
3. นางสาวณัฐชนนท์พร พลอยศรีสังข์ (ชกร.1/3)

เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand Coaching Camp ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Startup 2019 ระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
   

วันที่ 8 เมษายน 2562

นำโดยท่านผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาปวส.1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศศึกษาดูงานเพื่อเตรียมลงนามความร่วมมือ ณ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

 
   

วันที่ 7 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และนำน้ำดื่มสมุนไพรมาให้ร่วมบริการในโรงทาน ณ วัดพระยาสุเรนทร์

 
   

วันที่ 5 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าอาคารอำนวยการ

  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)