news
   

เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 
   
     
   
     
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ปีการศึกษา ๒๕๖๐(ลงประกาศวันที่ 26-09-59)  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)(ลงประกาศวันที่ 19-09-59)  
ัรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๒ ตำแหน่ง (ลงประกาศวันที่ 25-08-59)  
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปกรฺ (ลงประกาศวันที่ 25-08-59)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควต้า ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ลงประกาศวันที่ 25-08-59)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควต้า ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ลงประกาศวันที่ 25-08-59)  
ประชาสัมพันธ์โครงการสกรีนนี้เพื่อน้อง ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจสังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (แก้ไขและเพิ่มเติม)  
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก การเปิดซองสอบราคา  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้พิการ  
รายงานประเมิณตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ  
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประชาสัมพันธ์โครงการห้องสมุดการเรียนรู้สู่สากล (อาเซียน)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนัก้รียน นักศึกษา ประจำกาคเรียนที่ 1  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวลงทะเบียน และทำสัญญา นักเรียน นักศึกษาเข้าต่อระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ  
ตารางเรียนภาคพิเศษ วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2559  
แบบฟอร์มปฏิทินการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559  
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 311 สาขาการโรงแรม  
ประกาศถึงผู้กู้ยืม กยศ.  
  - ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่งวดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย  
     
     
   
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - ระวัง!! พฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่อาจทำให้เข้าคุกแบบไม่รู้ตัว  
         
งานปกครอง - เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
    - ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2558  
         
งานแนะแนว - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควต้า ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ลงประกาศวันที่ 25-08-59)
 
      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควต้า ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ลงประกาศวันที่ 25-08-59)
 
      ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปกรฺ (ลงประกาศวันที่ 25-08-59)  
         
งานครูที่ปรึกษา  
    -  
    -  
    -  
    - รายงานผลการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา  
         
งานอาคารสถานที่ - (แบบฟอร์ม) สำรวจวัสดุที่ต้องการซ่อมแซม ห้องเรียน  
         
งานบุคลากร   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๒ ตำแหน่ง
(ลงประกาศวันที่ 25-08-59)
 
    - วินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
         
งานพัสดุ - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)(เพิ่มเติม)  
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)  
    - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)  
         
งานสื่อการเรียนการสอน - ขอส่งสื่อบันทึกการประชุมทางไกลครั้งที่ 9  
    - ครั้งที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษาด้านระบบทางไกล (Link)  
         
งานหลักสูตร - คำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559  
    - แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ฉบับปรับปรุง  
    - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
    - ฟอร์มชุดเบิก แบบสรุปงบหน้าใบเบิกค่าสอน ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน คำร้องขอเบิกค่าสอนเกินภาระงาน  
    - Course Syllabus  
    - บันทึกหลังสอน  
    - หน่วยการเรียนรู้ศกพอเพียง  
    - แบบฟอร์มหน้าปก แผนการจัดการเรียนรู้  
    - คำสั่ง แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ระดับสถานศึกษา)  
         
งานศูนย์วิทยบริการฯ - ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
         
งานประชาสัมพันธ์ - วิธีใช้ระบบ SMS วบท.กท. (ดาวน์โหลด)  
    - สำนักอำนวยการ สอศ. เปลี่ยนเว็บไซต์ จากเดิม www.boga.go.th เป็น boga.vec.go.th  
         
งานทะเบียน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559  
         
งานประกันฯ - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
    - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
    - มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 การจัดการอาชีวศึกษาจำนวน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้  
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานการประเมินตนเอง ปี 56 (สมบูรณ์) (ดาวน์โหลด)  
         
งานแผนงาน - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559  
    - บันทึกขออนุมัติปรับแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    - ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
    - บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุของแผนกวิชา  
    - บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก (สผ.1)  
    - บันทึกรายงานผลการฝึกของครูผู้สอน  
    - แบบ สผ.1  
    - แบบฟอร์ม รายวิชาที่มีรายจ่าย ค่าวัสดุฝึก (สผ.1)  
    - แบบรายงาน สผ.2  
    - ประมาณการค่าวัสดุ  
    - ประมาณการค่าวัสดุฝึก  
    - เอกสารหมายเลข 1 แผนกวิชาชีพ  
    - เอกสารหมายเลข 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
    - เอกสารหมายเลข 2 ประมาณการแนบ สผ.1  
    - ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ.2559  
งานทวิภาคี - คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559  
    - คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชิพ (ระบบทวิภาคี) ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559  
    - เอกสารตัวอย่างรูปแบบการทำรายงานฝึกงาน (ดาวน์โหลด)  
    - หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่(สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)  
    - แบบฟอร์มชุมชน สอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
    - แบบรายงานโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
                            ดูกิจกรรมย้อนหลัง คลิกที่นี่ Click
 
   


 

วันที่ 22 กันยายน 2559 นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2559
โดยมีคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน
1. นายทิวา อ่อนนุช (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา )
2. นางธารทิพย์ พัชรมณีปกรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา)
3. นายชาย วิริยานุศักดิ์
4. นางสาวสุพัตรา แก้วจุมพล
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 5 กันยายน 2559
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาว กัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติและรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมหญิง จากการแข่งขันกีฬามวยไทย
สมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สงขลาเกมส์"

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาสถานศึกษา โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานกล่าวในพิธีปิดพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดร้องเพลง
ไทย-สากล ไทย-ลูกทุ่ง และสากลโดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธเปิด
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งดูโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดชุดรีไซเคิลจากของเหลือใช้ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำโครงงานมาโชว์ภายในงานอย่างหลากหลาย
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาสถานศึกษา
โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก
คุณขิม อินทวงษ์และคุณทินกร อินทวงษ์ จากรายการ I Can See Your Voice
มาร้องเพลงสร้างความสนุกสนานให้แก่ทุกคนณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ชมรมวิชาชีพมัคคุเทศก์โดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธเปิด ณ อาคาร 5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา การประกวดมารยาทไทยโดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
เป็นประธานในพิธเปิดณ ห้อง 233 แผนกวิชาการเลขานุการและจัดการทั่วไป
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม Day Camp และพิธีประดับแถบสองสีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญกองลูกเสือ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

อาจารย์สุกัลยา จันทร์จินดา อาจารย์ยิ่งยศ วงค์เสน อาจารย์ปรารถนา ชูแสง พร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษา (แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก) เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออกผลิตภัณฑ์ของเราคือน้ำยาล้างจานจากสมุนไพรธรรมชาติ
น้ำยาล้างมือรวมไปถึงสคลับตำลึง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย วันภาษาไทยเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559

 
 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

ท่านผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ได้แก่ เทเบิลเทนนิส วาดภาพระบายสี เต้นหางเครื่อง ส้มตำลีลา และเกมกินวิบาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์

 
 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตคลองสามวา

 
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559

 
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ร่วมงานสังสรรค์รับประทานอาหารและแสดงความมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณราชการ มีการแสดงต่างๆเพื่อเป็นการแสดง
ความรักความผูกพันให้แด่ผู้เกษียณราชการ
 
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
ได้เดินทางมาถึงวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน งานปกครอง การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคนิคตรังได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผอ.ดร.ปรีดี ทองเกตุ ทีมรองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
 
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านรายวิชาโครงการ และไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ
ร้านลูกเจี๊ยบ และสปาเกลือกังหันทอง จ.เพชรบุรี

 
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

นักเรียน นักศึกษา แผนกการบัญชี สคบ2 แผนกคอมธุรกิจ 2/1 3/1 
แผนกวิชาการโรงแรม 3/1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ สภต.2/1 
พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
ประจำปี 2559 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

 
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีวันวันสถาปนาลูกเสือ

 
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระยาสุเรนทร์ 

 
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รอง 4 ฝ่าย พร้อมคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระหว่างมหาวิทยาลัย Sun Moon University กับผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาฯ คณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะนำเทียนที่รับบริจาคทั้งหมด
ไปจัดทำต้นเทียนพรรษา จำนวน 1 ต้น กิจกรรมรับบริจาคเทียนนี้เริ่มตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2559

 
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหานคร) พร้อมนายวรกันต์ ทักขิญเสถียร นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ติดตาม) มาเยี่ยมชมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในส่วนของแผนกการโรงแรมและแผนกการท่องเที่ยว เพื่อชมการจัดการเรียนการสอนเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ (ประธานในพิธีเปิด)
คุณนิพนธ์เลี่ยงพงษ์พิพัณน์จากบริษัททริปเปิลที อินเตอร์เน็ตจำกัดและคุณภัทริน รัดดาบวรเศวต ตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

 
 

วันที่ 23 มิถุนาย 2559 นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รอง 4 ฝ่าย
คณะครูอาจารย์ และ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
และคณะครูอาจารย์ 
"ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ประจำปีงบประมาณ 2559 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร"
และทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 
  วันที่ 12 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
และคณะครูอาจารย์ "ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร" ณ ชุมชนหมู่บ้านเคซี.1
 
  วันที่ 11 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
และคณะครูอาจารย์ "ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ประจำปีงบประมาณ 2559 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร" ณ ชุมชนหมู่บ้านเคซี.1
 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
นำโดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งรอง 4 ฝ่าย คณะครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
 
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอมรพิทักษ์ รับฟังแนวทางนโยบายการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนตามตารางที่กำหนด เรื่องการแต่งกายและระเบียบต่างๆ

 
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
และคณะครูอาจารย์ "ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร"โดยมี นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารของเขตคลองสามวาและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 

 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ขอนอบน้อมถวายการต้อนรับ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช 
องค์ประธานในการมอบป้าย 
“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5”

 
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2559
 
 

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

 
 

ประชุมนักศึกษาเรียนวันอาทิตย์ เรื่อง ระเบียบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

 
 

งานประชุมเพื่อดำเนินการในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 
 

เตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

 
 

ส่งเสริมความรู้ด้านชมรมวิชาชีพ และชมรมอิสระ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

 
 

ให้บริการชุมชน งานประชุมสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

 
 

งานประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุง 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 

 

  
หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)