news
   

เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 
     
 
     
   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ  
ตารางเรียนภาคพิเศษ วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2559  
กำหนดการรับสมัครบุคคลการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดการเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
แบบฟอร์มปฏิทินการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมและแก้ไข)  
ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 2) เพิ่มเติม  
ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 2)  
ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 12 เมษายน 2559  

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) รอบที่2 ในวันพฤหัสบดีที่18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา09.00-12.00น

 

นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า)...ที่มีรายชื่อตามประกาศ ฯ
ขอให้มารายงานตัว/ลงทะเบียน ทำสัญญามอบตัวและยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธค.58 เวลา08.30-12.00 น.

 
ด่วน ..รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 ตำแหน่ง  
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559  
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคักเลือก (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาสมัครที่วิทยาลัยฯด้วยตนเอง)  
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ปีการศึกษา 2559  
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 311 สาขาการโรงแรม  
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนหลักสูตร (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตร (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1) วงเงิน 460,400.00 บาท ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศถึงผู้กู้ยืม กยศ.  
  - ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่งวดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558  
ชดเชยตารางเรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 เลื่อนการสอนเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558  
การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2558  
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา  
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย  
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษาวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 1,2/2558  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
     
     
   
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - ระวัง!! พฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่อาจทำให้เข้าคุกแบบไม่รู้ตัว  
งานปกครอง - เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
    - ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2558  
งานแนะแนว - ขอความอนุเคราะห์ ขอนักศึกษาทำงานในวันหยุด  
    - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  
    - ขอความอนุเคราะห์พนักงาน Part-time นักศึกษาฝึกงาน  
    - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงา  
    - กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการให้สิทธิเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (นักศึกษาโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559  
    - รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต  
    - โควตาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  
    - ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานประจำและ Part Time  
งานอาคารสถานที่ - (แบบฟอร์ม) สำรวจวัสดุที่ต้องการซ่อมแซม ห้องเรียน  
งานบุคลากร - วินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
งานพัสดุ - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)  
งานสื่อการเรียนการสอน - ขอส่งสื่อบันทึกการประชุมทางไกลครั้งที่ 9  
    - ครั้งที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษาด้านระบบทางไกล (Link)  
งานหลักสูตร - คำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559  
    - แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ฉบับปรับปรุง  
    - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
    - ฟอร์มชุดเบิก แบบสรุปงบหน้าใบเบิกค่าสอน ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน คำร้องขอเบิกค่าสอนเกินภาระงาน  
    - Course Syllabus  
    - บันทึกหลังสอน  
    - การพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558  
    - หน่วยการเรียนรู้ศกพอเพียง  
    - แบบฟอร์มหน้าปก แผนการจัดการเรียนรู้  
    - คำสั่ง แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ระดับสถานศึกษา)  
    - ตารางเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1,2/2558  
    - ตารางเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
งานศูนย์วิทยบริการฯ - ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
งานประชาสัมพันธ์ - วิธีใช้ระบบ SMS วบท.กท. (ดาวน์โหลด)  
    - สำนักอำนวยการ สอศ. เปลี่ยนเว็บไซต์ จากเดิม www.boga.go.th เป็น boga.vec.go.th  
         
งานทะเบียน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ  
    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559  
    - รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558  
งานประกันฯ - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
    - กำหนดการส่งผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
    - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
    - มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 การจัดการอาชีวศึกษาจำนวน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้  
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานการประเมินตนเอง ปี 56 (สมบูรณ์) (ดาวน์โหลด)  
         
งานแผนงาน - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
    - ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559(เพิ่มเติม)  
    - บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุของแผนกวิชา  
    - บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก (สผ.1)  
    - บันทึกรายงานผลการฝึกของครูผู้สอน  
    - แบบ สผ.1  
    - แบบฟอร์ม รายวิชาที่มีรายจ่าย ค่าวัสดุฝึก (สผ.1)  
    - แบบรายงาน สผ.2  
    - ประมาณการค่าวัสดุ  
    - ประมาณการค่าวัสดุฝึก  
    - เอกสารหมายเลข 1 แผนกวิชาชีพ  
    - เอกสารหมายเลข 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
    - เอกสารหมายเลข 2 ประมาณการแนบ สผ.1  
    - ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ.2559  
    - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559  
งานทวิภาคี - คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559  
    - คำสั่งแต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชิพ (ระบบทวิภาคี) ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559  
    - เอกสารตัวอย่างรูปแบบการทำรายงานฝึกงาน (ดาวน์โหลด)  
    - หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่(สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)  
    - แบบฟอร์มชุมชน สอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
    - แบบรายงานโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
    - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่1/2558  
    - คู่มือการฝึกงานในสถานประกอบการ  
    - คำสั่ง แต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558  
    - คำสั่ง แต่งตั้งครูนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558  
    - แต่งตั้งอาจารย์ดำเนินการทำสัญญาการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558  
    - กำหนดการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ภาคฤดูร้อน)  
    - กำหนดการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2558  
งานกิจกรรม - การยื่นคำร้องขอซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558  
    - ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  
งานสวัสดิการนักเรียน - ประกาศรับสมัครร้านค้าขายอาหารอิสลาม  
         
         
 
                            ดูกิจกรรมย้อนหลัง คลิกที่นี่ Click
 
   


 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ขอนอบน้อมถวายการต้อนรับ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช 
องค์ประธานในการมอบป้าย 
“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5”

[ประมวลภาพ]  
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2559
[ประมวลภาพ]  
 

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

ประชุมนักศึกษาเรียนวันอาทิตย์ เรื่อง ระเบียบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

งานประชุมเพื่อดำเนินการในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

เตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

ส่งเสริมความรู้ด้านชมรมวิชาชีพ และชมรมอิสระ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

ให้บริการชุมชน งานประชุมสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  
 

งานประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุง 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

[ประมวลภาพ]  

 

  
หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)